Protecția datelor

Scopul folosirii datelor personale de către  S.C. Domus S.R.L.

S.C. Domus S.R.L. colectează, înregistrează, organizează, stochează si utilizează pentru a administra, menține, îmbunătăți și obține feedback cu privire la serviciile pe care le oferă, precum și pentru a preveni erori și scurgeri de informații prin rețeaua IT proprie, încălcări ale legii sau termenilor contractuali.

Marketing

În cazul în care aveți un contract cu S.C. Domus S.R.L. este posibil să va contactăm pentru a obține feedback cu privire la serviciul contractat, astfel încât să îmbunătățim calitatea acestuia.

S.C. Domus S.R.L. colectează și actualizează informațîi despre clienții serviciilor și utilizatorii site-urilor sale, precum și despre furnizorii cu care interacționează în mod regulat și poate obține aceste informații, fie direct de la dumneavoastră sau de la terțe persoane, fie automat, odată cu folosirea serviciilor S.C. Domus S.R.L. prin intermediul cookie-urilor și prin rapoartele de trafic generate de către serverele care găzduiesc site-ul domusonline.ro.

Drepturile utilizatorilor

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, utilizatorii au următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat:

(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțîn următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:

 1. identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezența lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective:

 1. identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de prezența lege pentru persoană vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, țînând seama de specificul prelucrării.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situațîi în care furnizarea unor asemenea informațîi se dovedește imposibilă sau ar implică un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

Dreptul de acces la date

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

 1. a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
 3. c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoană respectivă;
 4. d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 5. e) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile prezenței legi.

(2) Persoană vizată poate solicită de la operator informațiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arată dacă dorește că informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la dată primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de intervenție asupra datelor

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezenței legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezenței legi;
 3. notificarea către terțîi cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoană vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arată dacă dorește că informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoană vizată, în termen de 15 zile de la dată primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opoziție

(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispozițîi legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) persoană vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arată dacă dorește că informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoană vizată, în termen de 15 zile de la dată primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

(1) Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competență profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

(2) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de prezența lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natură celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situațîi:

 1. decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția că cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoană vizată, să fi fost satisfăcută sau că unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 2. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul la ștergerea datelor

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
 3. persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sa;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
 5. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, țînând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoană vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul de a se adresa justiției

(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezența lege, care le-au fost încălcate.

(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urmă unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competențe pentru repararea acestuia.

(3) Instanța competență este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

Pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru păstrarea confidențialității și integrității datelor cu caracter personal, operatorul va respectă cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal elaborate de autoritatea de supraveghere potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de prelucrare și de costuri, astfel încât să se asigure un nivel de securitate adecvat, în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum și în ceea ce privește natura datelor care trebuie protejate.
În acest sens, cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal acoperă următoarele aspecte:

Instruirea personalului

În cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor operatorul este obligat să facă informarea/instruirea acestora cu privire la următoarele aspecte:

 1. prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 2. riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcție de specificul activității utilizatorului.
 3. păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal, sens în care vor fi avertizați prin mesaje care vor apărea pe monitoare în timpul activității, utilizatorii având totodată și obligația de a închide sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.

Folosirea computerelor

Pentru menținerea securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva virușilor informatici) operatorul va lua următoarele măsuri:

 1. interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
 2. informarea utilizatorilor în privința pericolului privind virușii informatici;
 3. implementarea unor sisteme automate de devirusare și de securitate a sistemelor informatice;
 4. dezactivarea, pe cât posibil, a tastei „Prinț screen”, atunci când sunt afișate pe monitor date cu caracter personal, interzicându-se astfel scoaterea la imprimantă a acestora.

Contact

Pentru orice alte informații referitoare la colectarea, arhivarea și protejarea datelor cu caracter personal, va rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa office@domusonline.ro

Actualizare

Aceste Condiții de Confidențialitate sunt actualizate de câte ori este nevoie. Vă rugăm să citiți periodic aceste condiții, pentru a fi la curent cu ce informații colectează, folosește și transmite S.C. Domus S.R.L..

Dacă utilizaţi serviciile oferite de www.domusonline.ro în mod implicit, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos:

Termeni generali

Acest site (denumit generic SITE) este proprietatatea S.C. Domus S.R.L. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit în ce priveşte termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi S.C. Domus S.R.L. Acceptarea se considera tacită şi fără rezerve.

S.C. Domus S.R.L. poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit în ceea ce priveşte în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor S.C. Domus S.R.L.

S.C. Domus S.R.L. poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. De asemenea, poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site.

Conținut

Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente

Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispozitţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al S.C. Domus S.R.L.

Drepturi de autor

Toate drepturile sunt rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.domusonline.ro.

Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Roman de Presă: „Consiliul de Onoare consideră că preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumatate din articolul sau ştirea în cauză, asigurandu-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauza. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

Logo-ul domusonline.ro si www.domusonline.ro sunt proprietatea S.C. Domus S.R.L., niciuna dintre ele neputând fi utilizată / copiată fără acordul scris al S.C. Domus S.R.L..

Răspunderi

Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de S.C. Domus S.R.L. în legatură cu accesarea, utilizarea sau exploatarea conţinutului. S.C. Domus S.R.L. işi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţiaS.C. Domus S.R.L. ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către S.C. Domus S.R.L. a unui conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea S.C. Domus S.R.L. nu poate fi reţinută.

Obligațiile utilizatorilor la completarea formularelor de înscriere

Accesul la conţinutul online al site-ului www.domusonline.ro este liber.

Toate datele pe care le furnizează utilizatorul trebuie sa fie reale, acesta fiind responsabil pentru ele.

Securitate

S.C. Domus S.R.L. adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.

Modificarea termenilor și condițiilor

Ne rezervăm dreptul, la discreţia noastră, să actualizăm, schimbăm sau să înlocuim orice parte din aceşti Termeni şi Condiţii, publicând pe canalele de comunicare disponibile informări despre actualizările şi/sau schimbările aduse. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificaţi site-ul periodic pentru orice schimbare de politică. Continuarea utilizării site-ului, dupa publicarea informărilor despre actualizări şi/sau schimbări aduse Termenilor şi Condiţiilor, constituie acceptul dumneavoastră pentru acestea.

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.domusonline.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor în contextul navigării pe această pagină de internet.

1. Ce este un cookie?

Un cookie este un fisier text de mici dimensiuni, format in general din identificatori, nume ale website-urilor litere si numere, caruia utilizatorul, cand navigheaza pe pagina web prin intermediul unui browser web (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox etc.), ii poate permite sau nu instalarea prin stocare pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente folosite de acesta. Fisierul cookie este “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard disk-ul utilizatorului).

Cookie-urile se clasifică în:
– Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în istoricul browser-ului care le memorează până la momentul în care utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului.

– Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate, în funcție de durata prestabilită, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Aceste cookie-uri le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv si sunt cunoscute sub numele de “third party cookies” – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

2. La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea catre acesta a unui continut adaptat preferintelor sale. Cookies asigura utilizatoriului o experienta placuta de navigare si sustin eforturile www.domusonline.ro pentru a oferi servicii confortabile utilizatorului, cum ar fi: preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. Cookies sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem modul in care un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului acestora.

3. Ce tipuri de Cookie-uri folosim?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

Cookie-uri de performanță
Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
Spre exemplu: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ai mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă ai acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu ești înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă ești înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ai furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargeting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară provii. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când ești pe pagina noastră în limba romana sau în alta limbă primiți aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ai vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și ce durată de timp a trecut de când ai văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri se folosesc și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părţi, pentru o mai bună targetare a publicității, pentru a arăta de exemplu reclame despre vacanțe, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacanțe. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le astfel, noi le putem folosi pentru a te recunoaște că vizitator al acelui site dacă ulterior vei vizita site-ul nostru și îți vom putea livra publicitatea bazată pe aceasta informație.

Alte cookie-uri ale terțelor părți
Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site. De exemplu, când distribui un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea sociala va înregistra activitatea ta.

4. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permite unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

5. Cum puteţi controla fişierele de tip cookie

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri îţi poate limita experienţa navigării pe internet, făcând anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat. Însă alegerea este întotdeauna a utilizatorului.

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteţi să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți, sau urmând instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie din secţiunile următoare. In orice situaţie, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie sau sa afiseze o notificare de avertizare inainte ca un cookie sa fie stocat pe calculatorul dumneavoastra, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs. Daca nu cunoasteti tipul si versiunea de web browser pe care-l folositi, accesati meniul ‘Help’ in partea de sus a browserului, apoi ‘About’. Informatia relevanta va fi afisata.

– Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer ;
– Setări cookie în Firefox – Firefox ;
– Setări cookie în Chrome – Chrome ;
– Setări cookie în Safari – Safari ;
– Setări cookie în Edge – Edge ;
– Setări cookie în Opera – Opera

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Pentru setarile cookie-urilor generate de terți și pentru mai multe informații privind confidențialitatea legată de publicitatea online, IAB România pune la dispoziție următorul site:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

6. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permite unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

7. Linkuri utile

Dacă dorești să afli mai multe informații despre cookie-uri, îți recomandăm următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Wikipedia

IAB România pune la dispoziție următorul site pentru a oferi mai multe informații privind
confidențialitatea legată de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/